وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1385/05/30
حسابداری مالیاتی( مالیات مشاغل )

مسئله ۱) آقای حسینی صاحب کارخانه ای است که دارای پروانه تاسیس از وزارت صنایع است . نامبرده اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۸۲ خود را در موعد مقرر قانونی با ابراز مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده است . مامور مالیاتی با مراجعه به محل کار وی و ملاحظه و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک . دفاتر را قبول نموده است . لکن مبلغ ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال از هزینه های مندرج در دفاتر را به علت عدم تطبیق با مقررات هزینه های قابل قبول نپذیرفته است .

اولا : تعیین کنید آقای حسینی در موقع تسلبم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان چه مبلغ مالیات باید پرداخت نموده باشد .

ثانیا : با تشخیص مامور مالیاتی . مالیات متعلقه چه مبلغ می شود و ما به ا لتفاوت چقدر است ؟

جواب : ( معافیت سالانه مالیاتی سال ۸۲ ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ ریال )

اولا درآمد مشمول مالیات ۳۳۰.۸۰۰.۰۰۰ = ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ - ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

نرخ ماده ۱۳۱ ۴.۵۰۰.۰۰۰ = ۱۵٪ * ۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴.۰۰۰.۰۰۰= ۲۰٪ * ۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۷.۵۰۰.۰۰۰= ۲۵٪ * ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴.۲۴۰.۰۰۰= ۳۰٪ * ۸۲.۶۰۰.۰۰۰

مالیات ۸۰.۲۴۰.۰۰۰

ثانیا درآمد مشمول مالیات ۳۴۳.۲۰۰.۰۰۰=۱۹.۲۰۰.۰۰۰- ۳۶۲.۴۰۰.۰۰۰=۱۲.۴۰۰.۰۰۰+۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

نرخ ماده ۱۳۱ ۴.۵۰۰.۰۰۰ = ۱۵٪* ۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴.۰۰۰.۰۰۰= ۲۰٪*۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۷.۵۰۰.۰۰۰= ۲۵٪ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۷.۹۶۰.۰۰۰= ۳۰٪ ۹۳.۲۰۰.۰۰۰

مالیات ۸۳.۹۶۰.۰۰۰

ما به التفاوت ۳.۷۲۰.۰۰۰= ۸۰.۲۴۰.۰۰۰- ۸۳.۹۶۰.۰۰۰


مسئله ۲) در مساله اول اگر آقای حسینی :

۱- در موعد مقرر از تسلبم ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کرده بود .

۲- با تسلیم به موقع ترازنامه و حساب سود و زیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک به مامور برای رسیدگی خودداری کرده بود

۳- با ارائه دفاتر و اسناد و مدارک . مامور مالیاتی آنها را رسیدگی و دفاتر را مردود و اعلام مردود بودن دفاتر مورد تائید هیات سه نفره حسابرسان قرار گرفته بود .

اولا - مامور مالیاتی به چه استنادی و از چه طریق اقدام به تشخیص درآمد و مالیات می کرد .

ثانیا - در صورتیکه مامور مالیاتی پس از تحقیقات و کسب اطلاعات از مراجع مختلف به این

می رسید که میزان فروش محصولات کارخانه در سال ۸۲ معادل ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و ضریب درآمد حاصل از فروش طبق جدول ضرائب مالیاتی ۹٪ باشد . درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به تشخیص مامور مالیاتی را تعیین نمائید .

ثالثا - اگر تشخیص علی الراس به استناد عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک یا به علت مردود بودن دفاتر باشد . جریمه متعلقه در هر مورد را محاسبه کنید

جواب : اولا

در مورد مامور مالیاتی به ترتیب به استناد بندهای ۱و۲و۳ ماده ۹۷ اقدام به تشخیص علی الراس می کند

ثانیا محاسبه علی الراس ۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰= ۹٪ * ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس ۳۷۶.۸۰۰.۰۰۰= ۱۹.۲۰۰.۰۰۰- ۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰

ماده ۱۳۱ ۴.۵۰۰.۰۰۰ = ۱۵٪ * ۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴.۰۰۰.۰۰۰= ۲۰٪ * ۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۷.۵۰۰.۰۰۰= ۲۵٪ * ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۸.۰۴۰.۰۰۰= ۳۰٪ * ۱۲۶.۸۰۰.۰۰۰

مالیات ۹۴.۰۴۰.۰۰۰

ثالثا در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه نشده باشد به استناد به قسمت اول ماده ۱۹۳ جریمه متعلقه معادل ۲۰٪ مالیات است و اگر دفاتر ارائه شده مردود باشد جریمه متعلقه معادل ۱۰٪ مالیات می باشد .

۱۸.۸۰۸.۰۰۰= ۲۰٪ * ۹۴.۰۴۰.۰۰۰

۹.۴۰۴.۰۰۰= ۱۰٪ * ۹۴.۰۴۰.۰۰۰

نکته : از سال ۸۳ کسانی که علی الراس می شوند رقم علی الراس بدون حساب معافیت مشمول ۴۰٪ نابخشودگی نیز می باشد ( پس از محاسبه بر اساس ماده ۱۳۱)


مسئله ۳ ) اگر آقای حسینی در عملکرد سال ۸۱ طبق دفاتر قانونی مبلغ ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال زیان احراز شده داشته باشد . مالیات عملکرد سال ۸۲ او بر حسب تشخیص مامور مالیاتی چه مبلغ میشود ؟

جواب :

 ۱۵۲.۴۰۰.۰۰۰= ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ + ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰= ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰- ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

درآمد مشمول مالیات ۱۳۳.۲۰۰.۰۰۰= ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ - ۱۵۲.۴۰۰.۰۰۰

ماده ۱۳۱ ۴.۵۰۰.۰۰۰ = ۱۵٪ * ۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴.۰۰۰.۰۰۰= ۲۰٪ * ۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۸.۳۰۰.۰۰۰ = ۲۵٪ * ۳۳.۲۰۰.۰۰۰

مالیات ۲۶.۸۰۰.۰۰۰


مسئله ۴ ) شرکت پتروشیمی ایران که یک شرکت دولتی است باید در تاریخ ۲۵/۷/۸۲ مبلغ

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به آقای محسنی وکیل دادگستری بابت حف الوکاله پرداخت نماید . وظیفه شرکت را از

نظر مالیاتی شرح داده و مالیات متعلقه را محاسبه کنید

جواب :

مالیات ۶.۰۰۰.۰۰۰ = ۵٪ * ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

ظرف ۱۰ روز پس از پرداخت باید به حساب دارایی واریز گردد


مسئله ۵) آقای کاظمی وکیل دادگستری اظهار نامه مالیاتی شغل وکالت خود را برای عملکرد سال ۸۲ تسلیم نموده ولی در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ از تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک خودداری کرده است . دریافتی های وی در سال مذکور به قرار زیر بوده است :

۱- حق الوکاله دریافتی به ماخذی که مبنای ابطال تمبر قرا ر گرفته است

۶.۴۰۰.۰۰= ۵٪ * ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰

۲- دریافتی بابت حق المشاوره ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

درصورتی که ضریب مربوط مطابق دفترچه ضرایب مالیاتی ۵۵ ٪ باشد مطلوب است محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات و میزان بدهی یا مبلغ قابل استرداد آقای کاظمی در سال ۸۲

جواب :

جمع دریافتی ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰

محاسبه بر اساس ضرایب مالیاتی ۱۰۸.۹۰۰.۰۰۰ = ۵۵٪ * ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰

درآمد مشمول مالیات ۸۹.۷۰۰.۰۰۰ = ۱۹.۲۰۰.۰۰۰- ۱۰۸.۹۰۰.۰۰۰

ماده ۱۳۱ ۴.۵۰۰.۰۰۰ = ۱۵٪ * ۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۱.۹۴۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۵۹.۷۰۰.۰۰۰

جمع ۱۶.۴۴۰.۰۰۰

ابطال تمبر (۶.۴۰۰.۰۰۰)

مالیات ۱۰.۰۴۰.۰۰۰


مسئله ۶ ) شرکت (( الف )) به موجب قرارداد منعقده در تاریخ ۱/۲/۸۲ باید ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سه قسط مساوی در تاریخهای ۱/۴/۸۲ و ۱/۵/۸۲ و ۱/۶/۸۲ بابت خدمات کامپیوتری به شرکت ((ب )) پرداخت نماید همچنین شرکت الف به موجب قرارداد دیگری به تاریخ ۱۵/۲/۸۲ مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پارچه جهت لباس کارگران خود از شرکت ((ج )) بطور نسیه خریداری کرده است و طبق قرارداد خرید باید مبلغ مذکور را در دوقسط مساوی به تاریخهای ۱۵/۴/۸۲ و ۱۵/۶/۸۲ پرداخت کند . وظیفه شرکت الف را در موارد فوق از نظر مالیاتی شرح دهید و مالیاتهای متعلقه را محاسبه نمائید .

جواب :

در مورد قرار داد با شرکت ب به موجب متن ماده ۱۰۴ باید ۵٪ کسر و ظرف ۳۰ روز به حساب امور مالیاتی واریز نماید ضمنا مشخصات دریافت کننده را با ذکر نام و نشانی به اداره امور مالیاتی ارسال کند

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ = ۳ / ۷۵.۰۰۰.۰۰۰

در مورد قرارداد منعقده با شرکت ج برابر ماده ۱۰۴ شرکت الف وظیفه ای ندارد


مسئله ۷ ) شرکت توانیر بابت احداث سد بر روی یکی از رودخانه های کشور قراردادی با شرکت ((الف ))در تاریخ ۲۰/۳/۸۳ منعقد کرده است . مبلغ کل پیمان ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مدت اجرای قرارداد سه سال است . شرکت توانیر به مرور و برحسب کار انجام شده و صورتحسابهای ارائه شده ( سیتواسیون) از طرف شرکت الف که به تائید مهندسین مشاور و ناظر دسیده باشد مبلغ هر صورتحساب را با کسر ۱۰٪ آن به عنوان سپرده حسن انجام کار نزد خود سپرده گرفته است . پس از اتمام کار و تحویل قطعی و در صورت بدون عیب و نقص بودن کار یکجا به پیمانکار پرداخت خواهد کرد . شرکت الف از تاریخ قرارداد تا پایان خرداد ماه جاری شش صورتحساب به مبالغ پانزده میلیارد و چهارصد میلیون ریال . هجده میلیارد و هفتصد میلیون ریال . سی و دو میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال . بیست و چهار میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال . چهارده میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال و بیست و هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال ارائه کرده که مورد تائید واقع و شرکت توانیر در تاریخهای ۲۰/۵/۸۳ و۱۵/۷/۸۳ و ۲۵/۹/۸۳ و ۱۵/۱۱/۸۳ و ۱۸/۱/۸۴ و ۲/۴/۸۴ نسبت به پرداخت وجه صورتحسابها اقدام کرده است .

وظیفه مالیاتی شرکت توانیر را پس از انعقاد قرارداد و هنگام پرداخت وجه صورتحسابها شرح داده و محاسبات مالیاتی را انجام دهید و مالیات متعلقه را محاسبه کنید .

جواب :

سپرده حسن انجام کار که نزد کارفرما نگهداری می شود در این مرحله مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد اما وقتی که کارفرما سپرده ها را به پیمانکار پرداخت می کند باید ۵٪ آنرا بعنوان علی الحساب کم کند

۶۹۳.۰۰۰.۰۰۰ = ۵٪ * ۱۳.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰= ( ۱۰٪ *۱۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) -۱۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۸۴۱.۵۰۰.۰۰۰ = ۵٪ * ۱۶.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰=(۱۰٪ * ۱۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) - ۱۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۴۸۴.۱۰۰.۰۰۰= ۵٪ * ۲۹.۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰=(۱۰٪ * ۳۲.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) - ۳۲.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۰۹۷.۱۰۰.۰۰۰=۵٪ * ۲۱.۹۴۲.۰۰۰.۰۰۰= (۱۰٪ * ۲۴.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰) - ۲۴.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۴۶.۲۰۰.۰۰۰ = ۵٪ * ۱۲.۹۲۴.۰۰۰.۰۰۰=( ۱۰٪ *۱۴.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) - ۱۴.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۲۹۳.۷۵۰.۰۰۰= ۵٪ * ۲۵.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰=( ۱۰٪ * ۲۸.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰) -

 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی