وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1387/06/23
اعمال ماده 104به کل مبالغ مندرج در قرارداد،شماره بخشنامه: 59657

نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 سوالاتی توسط مودیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات به همراه ارائه برخی خدمات مطرح است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می­دارد.

وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن و سایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی­های موضوع تبصره 5 الحاقی ماده مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و کل وجوه پرداختی مشمول کسر علی­الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می­باشد. لذا پرداخت­کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5% علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدرالذکر، اقدام نمایند.

بنابراین تاکید می­شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تامین کالا و تجهیزات به صورت توام)، PC (تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام) و EPC (مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می­باشد. بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 و تبصره 3 ماده 105 قانون صدر­الذکر پس از بررسی و با رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود.


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686638
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی