وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1386/11/29
استانداردهای حسابداری - راهنمای آموزشی

پیوست الکترونیکشماره استانداردعنوان استاندارد
tutorial3.ppt1نحوه ارائه صورتهای مالی
tutorial5.ppt2صورت جریان وجوه نقد
tutorial6.ppt3درآمد عملیاتی
tutorial7.ppt4(ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384
tutorial8.ppt5(رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384
tutorial9.ppt6گزارش عملکرد مالی
tutorial11.ppt8حسابداری موجودی مواد و کالا
tutorial12.ppt9حسابداری پیمانهای بلندمدت
tutorial13.ppt10حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
tutorial161.ppt11(حسابداری داراییهای ثابت مشهود(تجدید نظر شده 1386
tutorial15.ppt12(افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386
tutorial16.ppt13حسابداری مخارج تأمین مالی
tutorial17.ppt14نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
tutorial18.ppt15حسابداری سرمایه گذاریها
tutorial19.ppt16تسعیر ارز
tutorial20.ppt17(داراییهای نامشهود ( تجدید نظر شده 1386
tutorial21.ppt18(صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384
tutorial22.ppt19(ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384
tutorial23.ppt20حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
tutorial24.ppt21حسابداری اجاره ها
tutorial25.ppt22گزارشگری مالی میان دوره ای
tutorial26.ppt23حسابداری مشارکتهای خاص
tutorial27.ppt24گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
tutorial28.ppt25گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف
tutorial61.ppt26فعالیتهای کشاورزی
tutorial124.ppt27طرحهای مزایای بازنشستگی
tutorial147.ppt28فعالیتهای بیمه عمومی


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686638
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی