وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1385/09/14
شرکتهای تضامنی (بخش دوم)

خصوصیات شرکتهای تضامنی :

شخصیت حقوقی : شرکت تجاری باید دارای شخصیت حقوقی باشد. عبارت است از شخصیتی که به وسیله شخصی یا اشخاصی اعم ازحقیقی و یا حقوقی به وجود می آیـد و   می تواند دارای همه نوع دارائی ، حقوق و تکالیف و اعمال آنها همچون یک بند جزء آنچه که متعلق به یک انسان است. استقلال مالی ایجاد می کند برای شرکت به عنوان دیگر اموالی که شرکاء به شرکت می آورند،   دارائی دیگر مختص به شرکاء نیست بلکه متعلق به شرکت است.

  مدیریت : توسط یکی از شرکاء انجام می شود و یا مدیریت به خارج از شرکاء داده می شودولی نظارت شرکــاء   نیـز وجود دارد. 

- نام شرکت :

براساس قانون اسم شرکت باید حداقل به نام یکی از شرکاء باشد.

- نحوه تاسیس شرکت :

طبق ماده 118 قانون تجارت زمانی شرکت تضامنی تاسیس می شود که :

1.    شرکت نامه مطابق قانون تنظیم شده باشد و یک نسخه آن تسلیم اداره ثبت شرکت ها گردیده باشد.

2.    تمام سرمایه نقدی و غیر نقدی تادیه و تقدیم و تسلیم شده باشد.

3.    اساسنامه ( اگر وجود داشته باشد) تسلیم گردیده باشد.

-  شخصیت حقوقی جداگانه :

شخصیت حقوقی شرکت باید از شرکاء آن جدا باشد طبق ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند.

در قوانین تجاری ایران از شخصیت حقوقی تعریف مشخصی صورت نگرفته است اما آنچه می توان بصورت کلی یک تعریف قابل قبولی مطرح کرد می توان بصورت زیر بیان کرد :

" شخصیت حقوقی عبارت است از شخصیتی که بوسیله شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بوجود می آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و اعمال آنها همچون یک فرد جزء آنچه مختص بفرد انسان است بشود."

خصوصیت شخصیت حقوقی :

بکی از مهمترین مزیت های شخصیت حقوقی این است که به شرکت استقلال مالی می دهد.

بدین معنی که اموالی که شرکاء در داخل شرکت می آورند اموال و دارایی های شرکت محسوب شده و از اموال شخصی شـرکــاء خـارج می باشد. این دارایی ها و اموال جزء اموال و دارایی های شرکت محسوب می شود و مادامی که شرکت تداوم فعالیت دارد طلبکاران شخصی شرکاء حق مراجعه به شرکت یا توقیف سهم الشرکه شرکاء را ندارند و تا شرکت ورشکسته یا شرکاء محجور و فوت ننمایند اموال آنها قابل تقسیم یا توقیف در مقابل بدهی های شخصی شرکاء نیست.

 

حسابهای شرکتهای تضامنی :

  در شرکتهای تضامنی علاوه بر حسابهای شرکت انفرادی چند حساب مخصوص این نوع شرکت وجود دارد  که بشرح زیر است :

1.    حساب سرمایه شرکاء :

2.    حساب جاری شرکاء

3.    حساب برداشت شرکاء

4.    حساب وام شرکاء

 

1 – حساب سرمایه شرکاء :

این حساب همانند حساب سرمایه در واحد تجاری انفرادی ماهیت بستانکار دارد تنها تفاوت آن با این     واحدها در این است که برای هر شریک حساب سرمایه جداگانه ای در دفاتر ایجاد می شود نحوه ثبت    حساب سرمایه شرکاء به دو صورت انجام می گیرد.

الف : روش سرمایه ثابت :

در این روش ، حساب سرمایه شرکاء معادل مبلغی که در اساسنامه یا شرکت نامه بیان شده است بستانکار    می شود و تا تصویب و کسب مجوز قانونی تغییران آن مجاز نمی باشد.

ب : روش سرمایه متغیر :

در این روش ، حساب سرمایه شرکاء معادل مبلغی که در اساسنامه یا شرکت نامه بیان شده است در ابتدا    فعالیت شرکت بستانکار می شود و در صورت برداشت شرکاء ، تقسیم سود یا زیان ، دریافت حقوق یا بهره  حساب سرمایه شرکاء بدهکار یا

بستانکار می شود.

    مثال : فرض شود آقای احمدی و رضائی با سرمایه های به ترتیب 000ر000ر5 ریال و 000ر000ر3 ریال      شرکت تضامنی احمدی وشریک را ایجاد کرده اند، ثبت مربوط به سرمایه شرکاء را در دفتر روزنامه    عمومی نمایش دهید

      تاریخ شرح عطف بدهکاربستانکار

       بانک

                    سرمایه شرکاء آقای احمدی

                    سرمایه شرکاء آقای رضائی  000ر000ر8

      000ر000ر5

      000ر000ر3

 

 

     عملیات حسابداری = تجزیه وتحلیل ـ دفتر روزنامه ـ دفتر کل ـ تراز آزمایشی

ـ اصلاحات و تعدیلات ـ بستن حسابها ـ تهیه صورتهای مالی

     سود به حساب جاری شرکاء بسته می شود و بستن حسابها یعنی بستن حسابهای

شرکاء

 

2 – حساب جاری شرکاء :

          در ایران به دلیل منع قانونی تغییرات سرمایه هر گونه افزایش یا کاهش معاملات و مبادلات تجاری شرکاء   در حساب جاری هر شریک ثبت و نگهداری می شود .

در صورتی که شریکی برداشت شخصی داشته باشد   و یا سهم سود و یا زیانی ناشی از فعالیت تجاری به او تعلق گیرد و همچنین بنا به دلیلی حقوق یا مزایای توسط شرکت تضامنی به شریک تعلق گیرد در این حساب ثبت می شود.

  مثال : فرض شود آقای احمدی در طی سال مبلغ 000ر200 ریال برداشت نقدی و قای رضائی در طی  سال مبلغ 000ر400 ریال موجودی کالا برداشت کرده باشد. ثبت حسابداری آن را در دفتر روزنامه انجام   دهید.

                  

        شرح عطف بدهکاربستانکار

      اصلاحات و تبدیلات پایان سال مالیجاری شرکاء آقای احمدی

                      برداشت آقای احمدی 000ر200

      000ر200

      جاری شرکاء آقای رضایی

                      برداشت آقای رضایی 000ر400

      000ر400

 

                                      دائمی

روشهای موجودی کالا

                                      ادواری

3 – حساب برداشت شرکاء : در طی دوره مالی ممکن است شرکاء برای امورات شخصی از شرکت تضامنی برداشت های نقدی و غیر  نقدی داشته باشند. هر گونه برداشت توسط شرکاء در طی سال مالی به حساب برداشت آن شریک بدهکار      و حساب مربوطه بستانکار می شود. میزان مقدار برداشت هر شریک در شرکت نامه پیش بینی شده است و     می توان از مبلغ برداشت هر

شریک هم بهره ای دریافت نمود.

   مثال : برداشت نقدی آقای الف از شرکت آلفا مبلغ 000ر200 ریال و برداشت غیر نقدی (موجودی کالا)   ایشان 000ر150 ریال می باشد. مقرر گردیده است که از مانده برداشت در پایان دوره مالی 10 درصد بهره    تعلق می گیرد در صورتی که برداشت نقدی در تاریخ 1/7/81 و برداشت غیر نقدی در تاریخ 1/10/81    انجام شده باشد. رویداد فوق را در دفاتر مالی شرکت آلفا ثبت نماید.      

 

      تاریخ شرح عطف بدهکاربستانکار

      1/7/برداشت آقای الف

                        بانک

      برداشت نقدی توسط آقای الف  000ر200

      000ر200

      1/10برداشت آقای الف

                      عملکرد  000ر150

      000ر150

 

 اگر پایان سال مالی در تاریخ 29/12/81 باشد بستن حساب برداشت به جاری شرکاء ـ الف به شرح زیر  صورت می گیرد.

 

        شرح عطف بدهکاربستانکار

      اصلاحات و تبدیلات پایان سال مالیجاری شرکاء آقای الف

                      برداشت آقای الف 000ر350

      000ر350

      جاری شرکاء آقای الف

                      سایر درآمدها 750ر13

      750ر13

 

 

          000ر20 = 10% * 000ر200

000ر10 = 2/1 8 * 000ر20

000ر15 = 10% * 000ر150

750ر3 = 12/3 * 000ر15


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی