وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1384/05/13
اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

اطلاعیه شماره 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی 2/12/۱۳۸۴ در خصوص الزام قانونی تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سالهای 1384 و به بعد پیرو اطلاعیه شهریور ماه سال 1381، بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب 13/6/1379 هیئت محترم وزیران کلیه واحدهای تولیدی، ‌بازرگانی و خدماتی زیر مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را برای سالهای مالی 1384 و به بعد از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی (‌در مورد کلیه بندهای زیر) یا حسابدار رسمی عضو جامعه (‌تنها در مورد بند «ز» زیر- موضوع تبصره 3 ماده مذکور)‌انتخاب نمایند. الف:شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، ب:‌ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، ج: شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده (7)‌قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132)‌قانون محاسبات عمومی، ه: شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب –1376-در ایران ثبت شده اند، و: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها(‌از جمله شهرداری ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها)، ز: سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (‌شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه­های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند)‌ و بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (‌فروش و یا خدمات)‌آنها بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال (‌در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال آنها بابت پیمانهای منعقده بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال)‌یا جمع دارایی های آنها بیش از مبلغ 16 میلیارد ریال باشد. توضیح:‌ 1- با عنایت به تبصره یک ماده (132)‌قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی بانکها و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت، وزارتخانه­ها، موسسات دولتی می­باشد تعیین می شود، سایر شرکتها و موسسات موضوع بندهای­(الف) ‌و (ب)‌ ماده (7)‌ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مجاز به انتخاب موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود می باشند. 2- طبق ماده (3) آیین نامه فوق الذکر صورتهای مالی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» تا«ز» فوق که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرس قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع آیین نامه باشند در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نبوده و به نفع اشخاص مذکور قابل استناد نخواهد بود. 3- به استناد مفاد ماده (272)‌اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که عهده دار انجام حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص حقوقی و حقیقی بندهای «الف» تا «ز» فوق هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. در این صورت اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می نماید. 4- قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به صورتهای مالی را که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده است ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید. 5- اسامی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابداران رسمی شاغل انفرادی علاوه بر سازمان حسابرسی که مجاز به پذیرش سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکتها، موسسات و اشخاص حقیقی موضوع این اطلاعیه می باشند، در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران ‌موجود است.


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686638
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی